ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

De bvba is exclusieve eigenaar van alle rechten m.b.t. deze site.
Het is verboden de site te gebruiken of te kopiëren zonder de toestemming van de eigenaar.

I. Aanvaarding

Het gebruik van de site is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden van de site zoals door de bvba opgesteld.

Het is de gebruikers niet toegestaan de site te gebruiken zonder deze voorwaarden eerst aanvaard te hebben.
Bij het eerste bezoek aan de site moet de gebruiker die een bericht wil plaatsen, op de knop "ik aanvaard" klikken.

Zodoende neemt de gebruiker kennis met de algemene voorwaarden en aanvaardt hij er de inhoud van.

II. Gebruiksrecht

De bvba geeft aan de gebruiker het recht de site te raadplegen, om er informatie op te zoeken en/of een rouwbericht achter te laten.

Wat het plaatsen van rouwberichten betreft, kan de bvba niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gelijkvormigheid van het bericht met de werkelijkheid.
De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de verspreiding van het bericht.
De gebruiker is ook verantwoordelijk voor om het even welke schade die het bericht aan derden zou kunnen berokkenen.
Geen enkele aanklacht kan ingediend worden tegen de bvba .

De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor, om discretionair de inlassing van bepaalde berichten te weigeren.

De bvba is niet verantwoordelijk van de inhoud van de fotos. Ze behoudt zich het recht voor, om discretionair de inlassing van bepaalde fotos te weigeren. Haar rool beperkt zich om de fotos op scherm te zetten gedurende de tijd het bericht zichtbaar is, zonder enige verantwoordelijkheid van opslagen, bewaren of teruggave van de fotos.

III. Duur van de inlassing der berichten

De site wordt ter beschikking gesteld voor de inlassing van rouwberichten, en dit tijdens .
In geval van onjuiste of verkeerde berichten behoudt de eigenaar zich het recht voor, om de inlassing onmiddellijk en automatisch te verbeteren of te schrappen zonder terugbetaling van de gebruiker.

IV. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Niemand anders dan de gebruiker kan verantwoordelijk gesteld worden voor zijn gebruik van de site en voor de inhoud van de gegevens die hij/zij doorgeeft.

Indien de bvba verneemt of redens heeft te geloven dat de gebruiker of de gegevens die hij/zij doorstuurt onwettig zijn, of de rechten van de bvba of van derden kunnen aantasten, dan kan de bvba de levering van het product aan de gebruiker onmiddellijk onderbreken of, naar keuze van de bvba , hem/haar de toegang tot de site of het product afsluiten, en alle nodige technische of andere maatregelen treffen om deze aantasting of inbreuk stop te zetten, zonder enige schadevergoeding voor de gebruiker.

V. Verplichting van de bvba

De bvba verbindt zich ertoe, de site en het product ter beschikking van de gebruiker te stellen. De bvba verbindt zich ertoe, de gebruiker zoveel mogelijk toegang te verlenen tot de site, binnen de perken gesteld in artikel VII.

In geval van defect, overbelasting of slechte werking van de site, of in geval van verkeerd gebruik door een gebruiker of een derde, waardoor de goede werking van de site van de bvba gestoord wordt, behoudt de bvba zich het recht voor, om het gebruik van de site zonder enige schadevergoeding voorlopig te onderbreken of te beperken.
De bvba verbindt zich ertoe, alle middelen waarover ze beschikt te benutten om de goede werking van de site en van het product te verzekeren.
Vermits het hier echter om een nieuwe technologie gaat, kan de bvba geen enkele garantie bieden voor de goede werking van de site.

De bvba kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden door de gebruiker of door derden voor schade of nadelen die het gevolg zouden zijn van een slechte werking van de site, en waarvan de oorzaak al dan niet eigen is aan de site.

VI. Garanties en verantwoordelijkheden van de bvba

Er kan slechts beroep worden gedaan op de verantwoordelijkheid van de bvba in de volgende beperkte gevallen.

Voor alle andere gevallen ziet de gebruiker uitdrukkelijk af van alle aanklachten tegen de eigenaar van de site:

  • het niet opgenomen worden van een rouwbericht t.g.v. een vergissing vanwege de bvba In dit geval beperkt de schadevergoeding zich tot de terugbetaling van de prijs van het bericht.
  • het vaststellen van een fout in de inlassing van het bericht t.g.v. een vergissing vanwege de bvba . In dit geval zal de gebruiker als schadevergoeding voor de eventuele schade een nieuwe inlassing aangeboden worden.
VII – Toepasselijk recht - Bevoegdheid

Ingeval van betwisting m.b.t. deze site zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Brussel die in het Frans zetelen, bevoegd.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Nieuws
Alle berichten zijn gratis gedurende de start periode !
Links
Juwelen Dols
Om een site met rouwberichten te bezoeken
Copyright 2024, - Avenue Brugmann, 587 1180 Bruxelles (België) - Tel:+32 2 3464486 info@carnet-familial.com
Design : Antalys sprl